Enviaments 48-72h gratis a partir de 49,90€. Devolucions GRATIS

1. Àmbit 

Les presents condicions de compra regulen les relacions jurídiques entre el consumidor, tal com defineix aquesta figura la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de consumidors i usuaris d’aplicació (“el Consumidor”), i la societat “GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i domicili a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona (en endavant “La Mallorquina") derivades de l’ús del lloc web: www.lamallorquina.es (“el web”).

A l’utilitzar el web o fer una comanda a través del mateix el Consumidor consent quedar vinculat per aquestes condicions. 

Si com usuari del web el Consumidor tingués alguna pregunta relacionada amb el contingut d’aquestes condicions, pot contactar amb La Mallorquina a través de la següent adreça de correu electrònic:

[email protected]

2. Ús

L’usuari del web per a ser considerat Consumidor haurà de tenir la majoria d’edat vigent a l’Estat espanyol (18 anys) i no tenir limitada la capacitat legal per a celebrar contractes.

Els productes, les ofertes i les promocions del web i per tant aquestes condicions de compra, es dirigeixen a consumidors finals, és a dir, a la compravenda al detall per al consum propi del Consumidor.

Si l’usuari del web és un professional pot consultar les condicions de venda aplicables sol·licitant-les per correu electrònic a: [email protected]

Al fer servir el web i realitzar comandes a través del mateix el Consumidor es compromet a facilitar únicament informació suficient, veraç i exacta per tal de poder complir les finalitats del web.    

Si La Mallorquina tingués indicis o proves concloents de que s’ha realitzat una comanda fraudulenta, fent servir dades incorrectes o falses, estarà autoritzada a anul·lar-la i informar, si escau, a les autoritats pertinents.

3. Perfeccionament

El procés de contractació i comunicació amb el Consumidor es formalitzarà en castellà, català o en anglès, a elecció del propi Consumidor en el moment de realitzar la comanda.

Per a realitzar una comanda el Consumidor haurà de seguir les passes del procediment de compra que li vagi indicant el web i que acaba amb la confirmació i el pagament de la mateixa pel mitjà escollit.

La comanda es confirmarà quan el Consumidor un cop finalitzat el procés de compra, i ja havent facilitat totes les dades requerides, hagués realitzat el pagament.

El Consumidor pot fer servir com a mitjà de pagament qualsevol dels següents: a) targetes Visa, Mastercard o American Express, b) PayPal, c) transferència bancària o d) contra reemborsament.

La Mallorquina es reserva el dret a excloure puntualment i per motius de seguretat  determinats mitjans de pagament, el que només es produirà de forma extraordinària i per a determinades comandes.

Al clicar "Autoritzar Pagament" amb la targeta escollida el Consumidor confirma que és el titular o el legítim posseïdor de la targeta llurs dades ha inclòs. Les targetes podran estar subjectes a autoritzacions posteriors per part de les seves entitats emissores. Els retards deguts a aquestes comprovacions o a la manca d’autorització per part d’aquestes entitats no podran ser atribuïts a La Mallorquina.

Tant si la forma de pagament és amb targeta o mitjançant Paypal el càrrec es farà en el moment en el que La Mallorquina confirmi la comanda.

Les comandes que es paguin per transferència bancària quedaran pendents de confirmació fins quan es rebi el comprovant del pagament.

En tots els casos el Consumidor rebrà a la adreça facilitada un missatge de correu electrònic de "Confirmació de comanda", amb el que La Mallorquina l’informa de la rebuda de la comanda, la identifica amb un número i indica la forma d’enviament, sens perjudici de rebre addicionalment una confirmació de pagament replicada per La Mallorquina de l’entitat gestora dels pagaments.

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. 

Si per qualsevol causa els productes de la comanda no estiguessin disponibles, La Mallorquina en el termini màxim de 48 hores -dies laborables a Barcelona- oferirà al Consumidor l’oportunitat de modificar la comanda i adquirir productes similars o bé el Consumidor podrà optar pel reemborsament de totes les quantitats abonades i es cancel·larà parcial o totalment la comanda, segons cada cas.

Un cop s’hagi preparat la comanda La Mallorquina enviarà un missatge de correu electrònic al Consumidor informant sobre la "Confirmació d’Enviament” i a continuació l’agència de transports mitjançant missatge de correu electrònic indicarà al Consumidor la data exacta i el tram horari en el que es durà a terme l’entrega, que en qualsevol cas  no excedirà de 48 hores -laborables en el lloc d’entrega-. 

En cas de pèrdua o de destrucció de la documentació de la comanda, el Consumidor en podrà sol·licitar una còpia omplint la sol·licitud en el formulari d’atenció al client, procedint La Mallorquina a enviar la còpia en el termini més breu possible, que en tot cas no excedirà de 48 hores -dies laborables a Barcelona-.  

Si la comanda es pagués contra reemborsament el treballador de l’agència de transports que realitzi l’entrega cobrarà al Consumidor el cost total de la comanda.

4. Entrega

Les condicions són aplicables a Consumidors amb una adreça de facturació i d’entrega en el territori nacional espanyol (España peninsular, illes Balears, Portugal i resta de la Unió Europea), quedant exclosos els territoris d’ Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar.

En cas d’interès en la facturació i entrega a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar, consulti les condicions enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected]

Termini d’ entrega:

◦ Enviament Espanya peninsular i Portugal en un termini de 48h-72h (laborables)

◦ Enviament Illes Balears: Illa de Mallorca en un termini de 4-5 dies (laborables). Resta d’Illes: aprox. 7 dies laborables.

◦ Enviament Unió Europea, termini de 5-7 dies (laborables)

No es fan entregues a Ceuta, Melilla, Andorra, Canàries ni Gibraltar

Eventualment per a determinats productes que puguin requerir d’un embalatge especial es podran limitar els llocs d’entrega, el que serà indicat a la fitxa descriptiva del producte. 

Si no fos possible dur a terme l’entrega de la comanda al Consumidor, s’intentarà buscar un lloc alternatiu proper el suficientment segur per a deixar-lo i si se’n trobés cap, la comanda serà retornada al magatzem.

En tot cas s’informarà al Consumidor sobre on es troba la comanda i/o com sol·licitar que se li torni a enviar. 

Transcorreguts 30 dies des que la comanda estigués disponible per a la seva entrega sense que s’hagi entregat per causa imputable al Consumidor, s’entendrà que es vol desistir de la comanda i es considerarà resolt el contracte. 

Com a conseqüència de la resolució, li seran retornats al Consumidor tots els pagaments  rebuts, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals derivades de l’elecció pel Consumidor d’una modalitat d’entrega diferent a la menys  costosa que s’ofereixi) en el termini màxim de 14 dies des de la data en la que s’entengui resolt el contracte.

5. Preus 

Tots els preus que consten al web inclouen els impostos vigents al tipus actual.

Els preus han estat lliurement determinats per La Mallorquina d’acord a la lliure i lleial  competència, respectant les excepcions sobre fixació de preus incloses a la normativa vigent, si escau.

Seran considerats vigents i vàlids els preus que figuren al web en el moment de realitzar la comanda, excepte en casos d’errada manifesta. 

Es considerarà que hi ha una errada manifesta quan aquesta fos obvia i inequívoca i hagués pogut ser advertida com a tal pel Consumidor.

Si s’advertís una errada manifesta en el preu d’algun dels productes de la comanda, La Mallorquina informarà al Consumidor quan abans possible, el que en tot cas no excedirà de 48 hores -dies laborables a Barcelona-, donant-li l’opció de tornar a confirmar la comanda al preu correcte o bé d’anul·lar-la.

Tant si el Consumidor optés per anul·lar-la com si La Mallorquina no aconseguís  contactar amb el Consumidor la comanda es considerarà cancel·lada i se li tornaran íntegrament les quantitats que hagués pagat.

6. Terminis

Els terminis i horaris de resposta de La Mallorquina es refereixen a dies laborables segons el calendari oficial de la ciutat de Barcelona. 

Els terminis i horaris d’entrega de les comandes es refereixen a dies laborables segons calendari oficial del lloc d’entrega designat pel Consumidor. 

7. Enviament 

Les despeses d’enviament també es recullen a l’apartat “Guia de compra”.

Despeses d’enviament:

Enviament nacional a Península i Portugal:

Igual o superior a 49,90€… Gratuït

Inferiors a 49,90€ … 4,90 €

Illes Balears:

Igual o superior a 79,90€… Gratuït

Inferiors a 79,89€ … 9,95 €

Unió Europea:

Igual o superior a 100.-€ …  Gratuït

Entre 50.-€ i 100.-€ … 4,90 €

Fins 50.-€ … 8,90 €

L’entrega es durà a terme conforme amb la data o termini indicats per l’agència de transports, de dilluns a divendres, no festius, segons el calendari oficial del lloc d’entrega de la comanda.

En casos excepcionals es podrà realitzar alguna entrega en dissabtes no festius pel matí, prèvia comunicació al Consumidor.  

Als únics efectes de possibilitar el contacte de l’agència de transports amb el Consumidor per tal d’informar-lo sobre l’hora d’entrega o acordar, si escau, una nova data d’entrega, La Mallorquina li facilitarà les dades de contacte del Consumidor indicades durant el procés de comanda, o, subsidiàriament, en la creació del compte de client. 

Les reclamacions relatives a: (i) a entregues parcials (falta algun paquet) o a danys exteriors en els paquets hauran de ser notificades en el mateix moment de la recepció per part del Consumidor a la agència de transports, fent-ho constar a l’albarà d’entrega i formalitzant la corresponent reclamació enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected]; (ii) per a la resta de possibles reclamacions el Consumidor disposarà de set (7) dies naturals de termini, comptats des de la recepció de la comanda, formalitzant-les a través de missatge de correu electrònic dirigit a: [email protected], sens perjudici de les garanties legals que corresponguin.

A l’enviament, junt als productes s’inclourà la factura corresponent. 

Per a qualsevol qüestió, sol·licitud o incidència en matèria de facturació el Consumidor haurà d’omplir i remetre el formulari de contacte del web o bé enviar un missatge de correu electrònic a: [email protected]

8. Reserva de domini i transmissió de riscos

La Mallorquina ostentarà la titularitat sobre els productes objecte de la compra fins que   es dugui a terme el pagament de les quantitats degudes per part del Consumidor.

Els riscos dels productes seran a càrrec del Consumidor a partir del moment de la seva  entrega.

9. Dret al desistiment 

En compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de compres a distància, el Consumidor disposa d’un termini màxim de 14 dies naturals per a desistir, total o parcialment del contracte que es genera al realitzar la comanda. 

Aquest termini es compta des de la data en la que el Consumidor, o un tercer indicat per ell, que ha de ser diferent de l’agència de transports, obté la possessió material de l’últim dels productes de la comanda o de l’últim component o peça que formi part dels productes de la comanda.

Per tal d’exercir el dret al desistiment el Consumidor haurà de comunicar a La Mallorquina la seva voluntat de desistir del contracte enviant un missatge de correu  electrònic a: [email protected] adjuntant complimentat el formulari corresponent.

Aquest formulari està disponible per al Consumidor al web, al final d’aquestes  condicions, i s’adjunta així mateix als productes enviats. 

Per a poder complir els terminis del dret al desistiment serà suficient que el Consumidor faci la comunicació corresponent abans de que transcorri el termini màxim legalment establert, abans indicat.

L’exercici del dret al desistiment extingirà les obligacions de les parts i implicarà la restitució recíproca de les prestacions, és a dir, pel Consumidor dels productes i per La Mallorquina de les quantitats rebudes, incloses les despeses d’enviament, amb l’excepció de les despeses addicionals derivades de l’elecció pel Consumidor d’una modalitat d’entrega diferent a la menys costosa que s’ofereixi. 

El Consumidor haurà de retornar a La Mallorquina els productes en perfecte estat, dins el seu embalatge original, amb les instruccions i d’altres documents que si escau  l’acompanyessin, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en la que es comuniqui la decisió del desistiment del contracte. 

La Mallorquina efectuarà el reemborsament de totes les quantitats fent servir el mateix mitjà de pagament que usà el Consumidor en la transacció inicial i en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des que informi de la seva decisió de desistir. 

La Mallorquina podrà retenir el reemborsament de les quantitats fins a haver rebut els productes i comprovar que el seu estat és conforme. 

Si el Consumidor no retorna els productes en el seu embalatge original, aquests podran ser objecte de depreciació. Així mateix el Consumidor serà responsable de la disminució de valor dels productes quan aquesta sigui resultat d’una manipulació diferent a la necessària per a determinar la seva naturalesa, característiques o funcionament. 

Consulti les excepcions a l’exercici del dret al desistiment en cas de determinats productes, contingudes a la condició 11. 

Per a organitzar la devolució gratuïta dels productes el Consumidor haurà de contactar amb La Mallorquina enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected]

10. Devolució i canvi 

Addicionalment i sens perjudici del dret al desistiment en el termini i la forma descrits, La Mallorquina ofereix al Consumidor la possibilitat de retornar o canviar  voluntàriament els productes adquirits durant 30 dies des de la seva data d’entrega.

El Consumidor dins aquest termini podrà optar per retornar el producte adquirit o canviar-lo per un altre. En aquests casos el Consumidor recuperarà el preu (devolució) o el valor (canvi) del producte però no les despeses d’enviament abonades per a  l’entrega de la comanda.  

Serà requisit per a l’exercici de l’esmentat dret que el producte retornat es trobi en perfectes condicions, dins el seu embalatge original, amb les instruccions i d’altres documents que si escau  l’acompanyessin. 

El Consumidor haurà de comunicar a La Mallorquina la seva voluntat de devolució o canvi enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected]

El Consumidor haurà d’assumir el cost de la devolució dels productes a: “GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i adreça a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona, excepte si optés per la devolució dels productes adreçant-se personalment a una botiga “LA MALLORQUINA”, exceptuant les botigues Outlet o la de l’Aeroport de Barcelona.

No obstant, La Mallorquina disposa per a aquests casos d’un servei de devolució gratuïta dels productes, per a fer-lo servir el Consumidor ha de contactar amb La Mallorquina enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected]

11. Excepcions del dret al desistiment i de la devolució i canvi

El dret al desistiment i la devolució o canvi voluntaris no seran d’aplicació en els supòsits següents:

a) per raó del tipus de producte i de l’embalatge utilitzat: els farcits de nòrdics, els protectors de matalàs i de canapè, les fundes de matalàs, les fundes de coixí i la roba de llit, excepte si el producte s’entregués precintat.

Per això es recomana que abans d’adquirir el producte el Consumidor comprovi la idoneïtat de les mesures, els colors i la composició. 

b) els productes realitzats o subministrats conforme amb les especificacions del Consumidor o personalitzats 

c) els productes que per la seva naturalesa puguin deteriorar-se i caducar amb rapidesa

d) els productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats pel Consumidor, com: farcits de coixins i coixins de dormir

e) les gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Consumidor

12. Advertències 

S’entén que els productes són conformes amb la comanda sempre que s’ajustin a la descripció del web i posseeixin les qualitats allà presentades, siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus fundadament esperables.

Abans de realitzar la comanda el Consumidor ha de saber que:

 • A la fitxa descriptiva del producte en el web s’indica la seva composició i les principals instruccions per al seu ús i manteniment.
 • En el web s’indiquen les talles i mesures disponibles. Totes les mesures  indicades en el web són en centímetres i els productes s’adapten a mobles amb mesures normalitzades a l’Estat espanyol.
 • Els colors i tonalitats dels productes poden variar en funció del monitor en el que es visualitzin. El color de les fotos pot no ser exacte, degut a les variacions produïdes per la il·luminació.
 • Poden existir variacions mínimes del producte respecte la fotografia mostrada al web.
 • En els productes d’artesania sovint es reprodueixen les característiques dels materials naturals que s’utilitzen per a la seva fabricació. Aqucas particularitats, com la possible variació en les vetes, la textura, els nusos i el color no tindran la consideració de defectes o tares.

En l’ús i manteniment dels productes el Consumidor ha de seguir les instruccions incloses tant a la fitxa descriptiva del web com sobre tot a l’etiqueta i a resta de documentació que acompanya al producte (embalatge, full d’instruccions etc).

La Mallorquina declina les responsabilitats derivades de l’ús inadequat dels productes i dels seus embalatges.  

13. Garanties

Amb caràcter general, els productes tenen una garantia de 3 anys per defectes de fabricació, segons la Llei -Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La garantia inclou la reparació del producte o, si escau, la substitució del producte defectuós per un d’igual o equivalent, i l’enviament del producte al Consumidor, al mateix lloc que se li va entregar la comanda inicial. 

No es considerarà que el producte és defectuós si s’adverteix que no se han seguit les seves condicions d’ús. 

La garantia no inclou els possibles descosits en els productes un cop transcorreguts 6 mesos des de la seva entrega. Si es tracta d’un defecte de fabricació del producte aquestes incidències es generen als pocs dies de fer-los servir. 

Per a reclamar la garantia dels productes el Consumidor haurà de conservar l’original de la factura emesa en el moment de la seva compra. 

El Consumidor ho haurà d’informar a La Mallorquina enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected] i retornar al seu càrrec els productes enviant-los  a: “GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i adreça a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona, excepte si optés per la devolució dels productes adreçant-se personalment a una botiga “LA MALLORQUINA”, exceptuant les botigues Outlet o la de l’Aeroport de Barcelona.

Verificada l’existència d’un defecte de fabricació en el producte La Mallorquina procedirà a la seva reparació o si escau a la seva substitució. Si cap de les dues solucions fos possible, el Consumidor podrà sol·licitar la rebaixa proporcional del preu i si el defecte fos greu, la resolució del contracte.

En tals casos La Mallorquina reemborsarà al Consumidor les quantitats pagades per aquells productes retornats per raó d’alguna tara o defecte de fabricació incloent: preu (segons factura de compra), despeses d’entrega al Consumidor i les de devolució del producte a La Mallorquina, segons imports que el Consumidor acredités. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que es va fer serfir se utilizó para pagar la compra.

14. Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de La Mallorquina respecte a qualsevol producte adquirit al web estarà limitada al preu de compra del producte, excepte en casos de mort o danys personals causats per negligència de La Mallorquina, per frau o falsedat fraudulenta i per d’altres  il·legalitats.

No s’acceptaran reclamacions derivades de pèrdues d’ingressos o de vendes, com: pèrdua de beneficis o de negocis, lucre cessant o pèrdua de contractes, pèrdua d’estalvis, pèrdua de temps de gestió o d’horari laboral.

La Mallorquina no serà responsable de l’incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides si aquest es deu a esdeveniments imprevisibles o fora del seu control. En tals casos s’entendrà que queden suspeses les obligacions durant el període en el que l’esdeveniment o les seves conseqüències subsisteixin.

L’anterior s’aplica sens perjudici de les disposicions legals en matèria de responsabilitat per productes defectuosos.

15. Accés al web 

El Consumidor s’obliga a accedir i usar degudament el web, refusant qualsevol ús indegut o fraudulent del mateix i del servidor en el que es troba allotjat o de qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el web. 

En cas d’incompliment d’aquesta clàusula, el Consumidor immediatament deixarà d’estar autoritzat a usar el web i així mateix aquest incompliment podria implicar la comissió d’infraccions tipificades a la normativa vigent. 

La Mallorquina no serà responsable dels danys ni pèrdues resultants de denegacions de servei (DoS/DDoS), virus o de qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyí que pugui afectar a l’ordinador, equip informàtic, dades o materials del Consumidor com a conseqüència de l’ús del web o de la descàrrega de continguts  del mateix o que aquest li adreci.

En el cas de que el web contingui links a d’altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que es tingui control sobre el contingut d’aquests webs o materials. Per tant, La Mallorquina no serà responsable dels danys ni pèrdues derivades del seu ús.

16. Comunicacions electròniques

Amb l’ús d’aquest web el Consumidor pren coneixement i consent expressament que la major part de les comunicacions siguin per via electrònica. 

El Consumidor consent usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i d’altres comunicacions enviades de forma electrònica compleixen els requisits legals. Aquesta condició no afectarà els seus drets  legalment reconeguts.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes 24 hores després d’haver enviat un missatge de correu electrònic, o cinc dies després de la data de franqueig de qualsevol carta, si escau. 

Per a justificar que la notificació ha estat realitzada serà suficient el provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament franquejada i que va ser degudament entregada a correus o a una bústia i, en el cas del correu electrònic, que el missatge va ser enviat a l’adreça de correu electrònic facilitada.

17. Propietat intel·lectual i industrial

El Consumidor reconeix i consent que tot copyright, marca o noms registrats i d’altres drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o productes del web corresponen a La Mallorquina o a qui les va atorgar llicència per al seu ús. 

El Consumidor només podrà fer servir aquest material del web en la forma en la que se  l’autoritzi expressament, si escau, el que no l’impedeix utilitzar el web per a copiar la informació sobre la seva comanda o les dades de contacte.

18. Legislació i jurisdicció aplicables

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola aplicable. Les parts es sotmeten per a la resolució dels eventuals conflictes, amb renúncia a qualsevol altre  fur, als jutjats i tribunals del domicili del Consumidor.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç 

Formulari de desistiment

 

A la atenció de “GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i adreça a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona

Per la present els comunico/comuniquem que desisteixo del meu/desistim del nostre   contracte de compra del següent producte:

 • Comanda rebuda:
 • Nom del Consumidor:
 • Adreça de correu electrònic indicada al realitzar la comanda:
 • Número de comanda:
 • Adreça del Consumidor:
 • Firma del Consumidor:
 • Data:
Versió abril 2021