Ampliem període de Canvis i devolucions fins el 15/01/2023

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

Dret al desistiment

En compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de compres a distància, el Consumidor disposa d’un termini màxim de 14 dies naturals per a desistir, total o parcialment del contracte que es genera al realitzar la comanda.

Aquest termini es compta des de la data en la que el Consumidor, o un tercer indicat per ell, que ha de ser diferent de l’agència de transports, obté la possessió material de l’últim dels productes de la comanda o de l’últim component o peça que formi part dels productes de la comanda.

Per tal d’exercir el dret al desistiment el Consumidor haurà de comunicar a La Mallorquina la seva voluntat de desistir del contracte enviant un missatge de correu  electrònic a: [email protected] adjuntant complimentat el formulari corresponent.

Aquest formulari està disponible per al Consumidor al web, al final d’aquestes  condicions, i s’adjunta així mateix als productes enviats.

Per a poder complir els terminis del dret al desistiment serà suficient que el Consumidor faci la comunicació corresponent abans de que transcorri el termini màxim legalment establert, abans indicat.

L’exercici del dret al desistiment extingirà les obligacions de les parts i implicarà la restitució recíproca de les prestacions, és a dir, pel Consumidor dels productes i per La Mallorquina de les quantitats rebudes, incloses les despeses d’enviament, amb l’excepció de les despeses addicionals derivades de l’elecció pel Consumidor d’una modalitat d’entrega diferent a la menys costosa que s’ofereixi.

El Consumidor haurà de retornar a La Mallorquina els productes en perfecte estat, dins el seu embalatge original, amb les instruccions i d’altres documents que si escau  l’acompanyessin, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en la que es comuniqui la decisió del desistiment del contracte.

La Mallorquina efectuarà el reemborsament de totes les quantitats fent servir el mateix mitjà de pagament que usà el Consumidor en la transacció inicial i en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des que informi de la seva decisió de desistir.

La Mallorquina podrà retenir el reemborsament de les quantitats fins a haver rebut els productes i comprovar que el seu estat és conforme.

Si el Consumidor no retorna els productes en el seu embalatge original, aquests podran ser objecte de depreciació. Així mateix el Consumidor serà responsable de la disminució de valor dels productes quan aquesta sigui resultat d’una manipulació diferent a la necessària per a determinar la seva naturalesa, característiques o funcionament.

Consulti les excepcions a l’exercici del dret al desistiment en cas de determinats productes, contingudes a la condició 11.

Per a organitzar la devolució gratuïta dels productes el Consumidor haurà de contactar amb La Mallorquina enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected].

 

Devolució i canvi


Ampliem el període de canvis i devolucions: les compres realitzades des del 14/11/22 fins el 15/12/22 es podran canviar o retornar fins el 15/01/23.

Addicionalment i sens perjudici del dret al desistiment en el termini i la forma descrits, La Mallorquina ofereix al Consumidor la possibilitat de retornar o canviar  voluntàriament els productes adquirits durant 30 dies des de la seva data d’entrega.

El Consumidor dins aquest termini podrà optar per retornar el producte adquirit o canviar-lo per un altre. En aquests casos el Consumidor recuperarà el preu (devolució) o el valor (canvi) del producte però no les despeses d’enviament abonades per a  l’entrega de la comanda. 

Serà requisit per a l’exercici de l’esmentat dret que el producte retornat es trobi en perfectes condicions, dins el seu embalatge original, amb les instruccions i d’altres documents que si escau  l’acompanyessin.

El Consumidor haurà de comunicar a La Mallorquina la seva voluntat de devolució o canvi enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected].

El Consumidor haurà d’assumir el cost de la devolució dels productes a:“GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i adreça a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona, excepte si optés per la devolució dels productes adreçant-se personalment a una botiga “LA MALLORQUINA”, exceptuant les botigues Outlet o la de l’Aeroport de Barcelona.

No obstant, La Mallorquina disposa per a aquests casos d’un servei de devolució gratuïta dels productes a l'interior de la Península Ièrica, per a fer-lo servir el Consumidor ha de contactar amb La Mallorquina enviant un missatge de correu electrònic a: [email protected].

 

Excepcions del dret al desistiment i de la devolució i canvi

El dret al desistiment i la devolució o canvi voluntaris no seran d’aplicació en els supòsits següents:

 

a)    per raó del tipus de producte i de l’embalatge utilitzat: els farcits de nòrdics, els protectors de matalàs i de canapè, les fundes de matalàs, les fundes de coixí i la roba de llit, excepte si el producte s’entregués precintat.

 

Per això es recomana que abans d’adquirir el producte el Consumidor comprovi la idoneïtat de les mesures, els colors i la composició.

 

b)    els productes realitzats o subministrats conforme amb les especificacions del Consumidor o personalitzats

 

c)    els productes que per la seva naturalesa puguin deteriorar-se i caducar amb rapidesa

 

d)    els productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats pel Consumidor, com: farcits de coixins i coixins de dormir

 

e)    les gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Consumidor

   

Formulari de desistiment

 

A la atenció de “GRUPO COMERCIAL TEXTIL, S.A.”, amb CIF A-58477902 i adreça a Pl. Universitat 7, 08007 Barcelona

Per la present els comunico/comuniquem que desisteixo del meu/desistim del nostre   contracte de compra del següent producte:

  • Comanda rebuda:
  • Nom del Consumidor:
  • Adreça de correu electrònic indicada al realitzar la comanda:
  • Número de comanda:
  • Adreça del Consumidor:
  • Firma del Consumidor:
  • Data:
  •  Versió febrer 2020